ЕВРО ПРОЕКТИ

Договор №: BG16RFOP002-6.002-0043-C01

БОРИМА АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.Евро проект - BG16RFOP002-2.083-0316

БОРИМА АД има получен ваучер на стойност 20 000 лв. по процедура:BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Евро проект - BG16RFOP002-2.077-0687

"БОРИМА АД" сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”Евро проект - ESF-2203-04-06005

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите по ОП РЧР 2007-2013 Основна област на интервенция: „2.2. Насърчаване гъвкавостта на пазара на трудаЕвро проект - BG051PO001-7.0.07-0195

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0195 „„Европейски модел за управление на човешките ресурси в Борима АД"" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Евро проект - BG16RFOP002-2.055-0003

„Борима“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.055 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин". Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.055-0003 Договор №: BG16RFOP002-2.055-0003-C01