ЕВРО ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0195

„Европейски модел за управление на човешките ресурси в Борима АД""

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„Борима“ АД успешно използва италианския опит, за да развие своите кадри в рамките на проект по ОПРЧР 2007 - 2013


„Борима“ АД успешно използва италианския опит в управлението на човешките ресурси и въвеждането на иновативни технологии в обработката на пластмаси, за да надгради знанията на своите кадри и да повиши тяхната производителност.

Всичко това стана възможно благодарение на проект BG051PO001-7.0.07-0195 „Европейски модел за управление на човешките ресурси в Борима АД“.

Проектът е на обща стойност 272 143, 34 лв. и се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съ-финансирана от Европейския социален фонд на ЕС. При неговото изпълнение „Борима“ АД си партнира с италианската фирма „Футурпласт“ ООД, притежаваща дългогодишен опит в предоставянето на консултантски услуги и обучения в областта на методите на растеж и развитие на производството, системи за управление на поръчки, доставки на клиенти и др.

Проектът се изпълнява в продължение на 1 година (01.06.2014 – 31.05.2015 г.), като за този период бяха проведени серия от обучения, на които бяха обучени общо 134 души от персонала на предприятието. Обучителните материали бяха отпечатани в „Сборник с обучителни материали за служителите на „Борима” АД, разработен в две части – част 1 „Обучителни материали по технологии и технологични стандарти в обработката на пластмаси” и част 2 „Обучителни материали по управление на човешките ресурси. В допълнение беше разработена система за управление на персонала, регламентираща правилата за подбор, оценка на трудовото представяне, планирането на кариерата и др. Беше заснет филм, както и отпечатан Наръчник на служителя „Борима“ АД, с които се цели да се улесни въвеждането на новоназначени служители във фирмата. Не на последно място, в рамките на проекта, беше изготвено проучване на международния опит в сферата на преработката на пластмаси и разработване на технологични стандарти представящо иновативни международни практики в използването на нови видове термопластмаса и термо-реактивни пластмаси.

Чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 успяхме да инвестираме в бъдещето на нашето предприятие – нашите кадри! Инвестицията в развитието на човешките ресурси беше стратегическа крачка, необходима за разширяване на производството на предприятието и възможност за разкриване на нови работни места в региона.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


Публична покана за избор на изпълнител съгл. чл. 8 от ПМС 118/2014 г с предмет: „Изготвяне на Система за управление на персоналаНаръчник на служителя на „Борима“ АД и проучване по проект BG051PO001-7.0.07-0195 „Европейски модел за управление на човешките ресурси в Борима АД”

1. Публична покана 118
2. Образец на оферта 118
3. Образец на декларация на кандидата по чл. 22 118
4. Изисквания към офертите
5.1 Образец на проекто договор 118 OP1
5.2 Образец на проекто договор 118 OP2
5.3 Образец на проекто договор 118 OP3
5.4 Приложение III образец договор
6. Методика за оценка и класиране на офертите
6.1 Оценителен лист за оценка на технически показатели
6.2 Oценителен лист за съответствие на изискуемите документи
6.3 Oценителен лист за съответствие на изискуемите документи
6.4 Oценителен лист за съответствие на изискуемите документи
6.5 Обобщен оценителен лист


 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. „Борима” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.