ЕВРО ПРОЕКТИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

"БОРИМА АД" сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-0687

Договор №: BG16RFOP002-2.077-0687-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора:25.01.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 25.04.2021

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: с.Борима

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 150 000.00

Размер насъфинансирането от бенефициента(в лева): 0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 127 500.00

Процент на съфинансиране от Съюза:85%

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ <

Свържете се с нас

+359 894 388 106

Производствени бази

С. Борима, гр. Ловеч, Гр. Искър

Работно време

08:00 - 17:00

borima.com © 2020. All rights reserved.