ЕВРО ПРОЕКТИ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-2.2.03 „На път”
Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и

адаптивността на заетите по ОП РЧР 2007-2013
Основна област на интервенция:
2.2. Насърчаване гъвкавостта на пазара на труда

Основни данни за проект ESF-2203-04-06005 :

От 20.02.2014 г. „Борима” АД започна изпълнението като бенефициент на Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2203-04-06005 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”

Наименование на проекта:
Осигуряване от работодателя на организиран транспорт до и от работното място за заетите в „Борима” АД лица за период от 12 мес.”

Място на изпълнение на проекта: Р Българи, Северен Централен район, Област Ловешка, с. Борима

Продължителност на проекта: 15 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 65 196,38 лв.
Размер на допустимите разходи на ЕСФ по проекта : 59 528,48 лв.

Цели на поекта:

Общата цел, която дружеството планира да постигне с изпълнението на проекта, е свързана пряко с целите на ОП РЧР и схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, а именно: Запазване на работните места и откриване на нови работни места, повишаване на производителността и адаптивността на заетите чрез осигуряване от работодателя на организиран транспорт до и от работното място за заетите в “Борима” АД лица за период от 12 месеца

Специфичните цели са подобряване адаптивността на заетите лица и постигане на гъвкавост в организацията на труда. При възможност и необходимост наемане на допълнителни лица от други населени места и осигуряването на служебен транспорт и за тях.

Цели се подобряване на съществуващия начин на транспортиране чрез създаване на стройна транспортна организация, използвайки наличните собствени коли и наетите допълнителни автомобили, и по такъв начин осигуряване на адекватни на потребностите на персонала социални придобивки под формата на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт. Създаване на комфорт у работещите относно тяхното придвижване и така даване на възможност те да се съсредоточат единствено върху пряката си работа, повишавайки производителността на труда.

Дейности на проекта:

Дейност 1: Подготовка на тръжна документация по отношение на избора на доставчици на гориво. Избор на доставчици на гориво и подписване на договори за изпълнение.
Дейност 2: Създаване на организирана подобрена стройна транспортна схема. Извозване на работещите в „Борима” АД от сборни пунктове по местоживеене до фабриката и обратно.
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4: Месечно обслужване на целева банкова сметка.

Резултати за изпълнение на проекта:
Своевременно и сигурно транспортиране на персонала до и от работното място във връзка с изпълнението на трудовите задължения.

Индикатори за изпълнение на проекта:
Удовлетвореност на персонала, пътуващ от други населени места; привличане на нови работници и служители от други райони.

За повече подробности:
Елисавета Петкова- ръководител по проекта
Тел. 06953 2375; 0894 388 109;
Факс 0670 62995

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Борима” АД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Обява за откриване на процедура

ДОКУМЕНТАЦИЯ(Формуляри):

Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014г.
Процедура „Избор с публична покана” чл.8, ал.2, т.2
 

1. Публична покана по ПМС 118/20.05.2014 г. 
2. Методика за оценка на офертите
3. Заповед за определяне на оценителна комисия
4. Оферта
5. Решение за откриване и одобряване на документация по процедура по избор на изпълнител съгласно от ПМС 118 /20.05.2014 г.
6. Декларация за безпристрастност и поверителност
7. Протокол оценителна комисия
8. Разписка за получаване на оферта
9. Входящ регистър
10. Покана за сключване на договор
11. Декларация на кандидата
12. Приложение 8 по наредба за качеството на горивата
13. График за избор на 13. изпълнители по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 г.
14. Договор /проект/
15. Изисквания към офертите
16. Декларация на кандидата ЕИК
17. Декларация на кандидата по ЗДДС