ЕВРО ПРОЕКТИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Борима“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.055 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин

„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин".

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.055-0003

Договор №: BG16RFOP002-2.055-0003-C01

Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет в Борима АД“

Дата на сключване на договора: 10.01.2020 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 10.01.2020 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Северозападен район, област Ловеч, с. Борима

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 97 408.11 лв.

Размер на БФП (в лева): 58 444.87 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 38 963.24 лв.

Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 49 678.14 лв.

Процент на съфинансиране от Европейски съюз: 85 %

Кратко описание на проекта:

Борима АД е специализирана е производство на електро-механични прекъсвачи, електрически разпределителни кутии, както и на други пластмасови изделия за телекомуникациите. Придобиването на нови мощности е необходимо за повишаване на капацитета на предприятието и успешното му присъствие на националните и външни пазари. За преодоляването на ограниченията пред развитието на фирмата, в рамките на проекта са предвидени следните основни дейности: 1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на Европейски съюз ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейността е насочена за повишаване на производителността посредством подобряване на производствените процеси чрез инвестиция в ДМА - Шприц машина със затварящо усилие от поне 90 т. - 1 бр. 2. Дейност по информираност и публичност. Реализацията на дейностите ще има положителен ефект за постигането на целите на процедурата по повишаване на продуктивността на предприятието, диверсификация на продуктовото му портфолио и реализиране на продукция на нови пазари. Заедно с това фирмата ще повиши производителността си при формоването на пластмасови детайли за крайните изделия, ще увеличи приходите си от износ, ще оползотвори пазарния си потенциал и ще увеличи реализацията на продукти, които ще рекламират територията на МИГ. Ще се подобри ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвръщаемост на инвестицията. Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект: „Подобряване на производствения капацитет в Борима АД“ с номер на договора: BG16RFOP002-2.055-0003-C01.

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“

Документация по процедура „Избор с публична покана“ „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Шприц машина със затварящо усилие от 90 тона - 1 бр.“:

  1. Приложение 3.2. Публична покана PSM 160;
  2. Приложение 3.6. Методика за оценка;
  3. Приложение 3.4. Оферта PSM 160;
  4. Проект на договор;
  5. Приложение 3.3. Изисквания към оферта PSM 160;
  6. Декларация чл. 12;
  7. Списък подобни договори;
  8. Техническа спецификация.

 

1. Приложение 3.2. Публична покана PSM 160

2. Приложение 3.6. Методика за оценка;

3. Приложение 3.4. Оферта PSM 160

4. Проект на договор;

5. Приложение 3.3. Изисквания към оферта PSM 160

6. Декларация чл. 12

7. Списък подобни договори

8. Техническа спецификация