ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ НА „БОРИМА“ АД

В сила от 18.09.2018 г.

1.Общи положения

1.1. Настоящите общи търговски условия (наричани по-долу „общи условия“) се прилагат по отношение на всички продажби на стоки и услуги, извършвани от „Борима“ АД (наричано по-долу „Борима“). Настоящите общи условия ще се считат за неразделна част от всички фактури или договори за доставка на стоки и услуги, дори когато поръчки се приемат по телефона, устно, по факс, електронна поща или онлайн (когато е приложимо) както и за всякакви доставки, за които не е подписан конкретен договор. Заявяването от страна на клиент на продукт или услуга от страна на Борима означава автоматично приемане на настоящите Общи условия.

1.2.Освен ако не следва друго от естеството на съответните услуги, разпоредбите на настоящите общи условия относно доставката на стоки се прилагат съответно и относно доставката на услуги.

2.Ценообразуване и офериране

2.1.Офертите се изготвят в български лева или в евро и са валидни 4 седмици от датата на изготвянето им, освен ако в съответната оферта не е предвиден друг срок на валидност.

2.2.По сключени рамкови договори за доставка на стоки и/или услуги, в които са посочени конкретни цени на стоките/услугите, които Борима може да доставя съгласно такива договори, Борима си запазва правото едностранно и по своя преценка да променя цените на стоките и услугите, условията за поръчка, доставка и/или плащане поради съществени промени в пазарните условия, включително, но не само, промяна на цените на суровини и др. В такъв случай Борима уведомява своевременно клиента в писмена форма за съответната промяна.

2.3.По сключени рамкови договори за доставка на стоки и/или услуги, по които е уговорен размер на търговска или друга отстъпка, Борима може по всяко време едностранно и без да известява за това клиента да променя цената на стоките и/или услугите, за които съответната отстъпка се дава.

3.Поръчване на стоки и услуги

1.1. Стоките с марка Borima се поръчват в офисите на Борима в страната. Стоки могат да бъдат поръчвани и по телефона, чрез имейл, по факс или по друг установен в търговските отношения между клиента и Борима начин.

3.1. Когато поръчаните стоки не се доставят в момента на поръчването им в офис на Борима, както и в случаите на поръчване по телефона, чрез имейл, по факс или по друг неприсъствен начин, Борима оформя поръчката на клиента в писмена заявка за доставка, която предоставя/изпраща по подходящ начин на клиента.

3.2.Подписаната от Борима и от упълномощен представител на клиента заявка за доставка представлява индивидуалния договор за доставка по отношение на съответно поръчаните стоки. Борима може да изиска получаването на заявката за доставка, подписана от законен представител или от друго упълномощено да поръчва стоки от името на клиента лице, за да извърши съответната доставка.

3.3.Стока, която не се поддържа стандартно като складова наличност, се поръчва след извършено авансово плащане от 50% и предварително уговорени срокове на доставка, ако не е уговорено друго в писмена форма между страните.

4.Доставка на стоки

4.1.Ако не е уговорено друго между клиента и Борима, поръчаните стоки се доставят в офис на Борима, в който са поръчани или за който са заявени съгласно заявката за доставка. Когато се доставят стоки, които не се поддържат като складова наличност, Борима уведомява клиента след като стоките бъдат получени в съответния офис и са на разположение на клиента.

4.2.По желание на клиента поръчани стоки могат да бъдат доставени до посочен от клиента обект. Доставката се извършва от Борима или от куриер срещу допълнително заплащане. В случай на доставка на стоки чрез куриер рискът от случайно погиване, повреждане или изгубване на стоките преминава върху купувача от момента на предаването им на куриера, ако не е уговорено друго в писмена форма между страните.

4.3.Всички посочени в заявка за доставка или в настоящите общи условия срокове за доставка са ориентировъчни и Борима няма да носи отговорност, ако не извърши съответната доставка точно в посочения в заявка за доставка или в настоящите общи условия ден или срок.

4.4.При доставка на стоки в обект на клиента последният е длъжен да осигури лице, което е упълномощено да приеме съответната доставка. При липса на така упълномощено лице, всеки служител на клиента или друго лице, което при доставката на стоки в обект на клиента се намира на определения в съответната заявка за доставка адрес за доставка, ще бъде считан за упълномощен от клиента да приеме доставката на съответните стоки.

4.5.При всяка доставка на стоки Борима представя фактура, включваща описание на всички стоки, предмет на съответната доставка. Така представената фактура следва да бъде подписана от името на клиента от лицето по т. 4.4. С подписването на фактурата съгласно предходните изречения се счита, че клиентът е приел стоките, няма забележки и не е установил явни недостатъци по отношение на тях.

5.Доставка на услуги

5.1.Борима предоставя услуги в собствени обекти, както и в обекти, посочени от клиента. В случай на предоставяне на услуги в посочен от клиента обект, клиентът трябва да осигури:

а) безопасен достъп на служителите или подизпълнителите на Борима,

б) необходимите съгласия и разрешения (ако такива са необходими) за извършването на съответните действия по услугата,

в) необходимите за предоставянето на услугата средства, като осветление, електроенергия и др.,

г) безопасни и здравословни условия на труд в обекта, в който услугите се предоставят,

д) инструктаж на служителите или подизпълнителите на Борима относно специфичните условия на работа, достъп и мерките за безопасност в обекта, в който услугите се предоставят.

5.2.Когато клиентът не е осигурил необходимите условия за работа по т. 5.1, Борима може да откаже предоставянето на съответните услуги до осигуряването на съответните условия от страна на клиента.

5.3.В случаите по т. 5.2 сроковете за предоставянето на съответните услуги се удължават съответно с времето, с което клиентът е забавил осигуряването на съответните условия за работа. В тези случаи Борима има право и на допълнително възнаграждение за изразходваното време и/или обезщетение за разноските, направени поради забавата на клиента.

5.4.Във всички случаи на предоставяне на услуги в посочен от клиента обект клиентът носи отговорност за телесна повреда или смърт на служител на Борима, за имуществени/неимуществени вреди, претърпени от служители или подизпълнители на Борима по време на престоя им в посочения от клиента обект, в който се извършва услугата, освен ако съответната вреда е причинена поради проявена груба небрежност от страна на Борима или на неговите подизпълнители.

6.Фактуриране и плащане

6.1.Фактури за доставените стоки се издават и се предават на клиента заедно с доставянето и предаването на съответните стоки. Фактурите се считат за получени от клиента на датата, посочена като дата на получаване от лицето по т. 4.4. Ако такава дата не бъде посочена, но съответната фактура е подписана от лице по т. 4.4, фактурата се счита за получена от клиента на датата на издаването й.

6.2.Плащането се осъществява в брой, по банков път или чрез наложен платеж. Борима може да определя различни срокове за плащане в зависимост от историята на отношенията му със съответния клиент.

6.3.Ако не е уговорено друго, цената на стоки, доставяни в търговски център на Борима, е дължима в момента на получаването на стоките. Цената на стоки, доставени до обект на клиента, а ако е уговорено, и доставени в търговски център на Борима, е дължима в срок не по-дълъг от 8 (осем) дни от издаването на съответната фактура, освен ако не е уговорено друго в писмена форма между страните.

6.4.Ако страните не са уговаряли изрично срок за плащане на фактурата по дадена доставка, клиентът е длъжен да заплати сумата по фактурата в най-краткия срок из между срока, посочен в рамков договор за доставка (ако е сключен такъв), срока по т. 6.3 и срока за плащане, посочен във фактурата за доставката.

6.5Когато цената на доставени стоки не се заплаща в момента на доставката, на основание чл. 205, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и чл. 335 от Търговския закон Борима си запазва правото на собственост върху доставените стоки до окончателното изплащане на цената им.

6.6.В случай на забавено плащане Борима начислява законна лихва за забава в установения с нормативен акт размер.

7.Гаранционни условия и сервизно обслужване

7.1.Продуктите, произведени от Борима могат да се използват единствено по посоченото в съпровождащата ги документация предназначение. Борима не прави каквито и да е декларации и не предоставя каквито и да е гаранции, че нейните продукти могат да бъдат използвани за конкретно предназначение, което не е посочено в техническата документация на съответния продукт.

7.2.Борима предоставя обща гаранция от 12 месеца, считано от датата на доставката, за дефекти на доставените стоки, дължащи се на вложените материали или изработката. Гаранцията ще бъде валидна, само ако следните условия са изпълнени:

а) съответният продукт е бил правилно използван;

б) продуктът е върнат цял, заедно с всички съставни части и без върху него да е било упражнявано механично въздействие;

в) продуктът не е бил подлаган на технически интервенции, поправки и/или други модификации от клиента или от трети лица;

г) дефектът не се дължи на изпускане, механично въздействие, неправилна употреба, използване не по предназначение на уреда и/или невнимателно отношение към уреда от страна на клиента, вандализъм, силни удари, въздействие на атмосферни явления и/или природни бедствия.

7.3.Общата гаранция, посочена в предходната т. 7.2, се предоставя във всички случаи, освен ако Борима предлага на клиентите си по-дълъг гаранционен срок.

7.4.Поради естеството на определени продукти, Борима гарантира единствено, че същите отговарят на придружаващите ги техническа документация и спецификации. По отношение на такива продукти Борима ще носи единствено отговорността на продавач за недостатъци на продадена вещ съгласно чл. 193 от Закона за задълженията и договорите.

7.5.Сроковете за предявяване на всички гаранционни претенции или претенции по т. 7.4 започват да текат от датата на получаването на съответния продукт от клиента, като гаранционни претенции или претенции по т. 7.4 ще бъдат приемани до изтичането на сроковете на гаранционна отговорност, съответно на отговорността по т. 7.4. Срокът за предявяване на гаранционни претенции за отремонтирани продукти започва да тече от уведомяването на клиента за извършения ремонт съгласно т. 12.1. Когато гаранционна претенция/претенция по т. 7.4 е отправена по пощата, електронна поща, факс или по друг начин без представянето на дефектния продукт, клиентът следва да представи продукта в рамките на 8 (осем) дни от подаването (изпращането) на претенцията.

7.6.Във всички случаи на гаранционна претенция или претенция по т. 7.4 Борима може по собствено усмотрение да избере дали да осигури поправка на съответния продукт, да го замени или да възстанови на клиента продажната му цена. Когато съответният продукт не се произвежда повече или е изтеглен от пазара, Борима може да го замени с аналогичен продукт, който има същото предназначение и същите или по-добри технически характеристики и спецификации.

8.Отговорност и ограничение на отговорността

8.1.Клиентът е длъжен да не използва продукти на Борима за незаконни цели или по незаконосъобразен начин, предвид което клиентът ще бъде длъжен да обезщети Борима за вредите, произтичащи от такава незаконосъобразна употреба от страна на служители, контрагенти и/или агенти на клиента.

8.2.Извън отговорността по раздел 7 по-горе, Борима няма да носи никаква друга отговорност за вреди от повредата, недостатъците и/или несъответствието с технически спецификации на доставени стоки или поради неизпълнение на услуги.

8.3.Във всички случаи, в които Борима носи отговорност по силата на индивидуален договор, рамков договор, тези общи условия или закона за преки или косвени вреди, причинени от какъвто и да е недостатък на доставена стока или предоставена от Борима услуга, отговорността на Борима ще бъде ограничена до размера на цената на съответната стока или на конкретна услуга и фактура.

8.4.Борима няма да носи отговорност нито за претърпени вреди, които не са могли да бъдат предвидени при сключването на индивидуалния договор за доставка на стоки и/или услуги, нито за вреди, настъпили в резултат на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила, включително войни, размирици, стачки и т.н., както и в по-общ смисъл поради събития от изключителен характер, които са извън контрола на Борима. Борима няма да носи отговорност за косвени вреди (напр. разходи за подмяна, пропуснати ползи или вреди поради прекъсване на работата) поради дефект в доставени продукти. 8.5. Борима не носи отговорност за евентуално нарушаване на права на интелектуална собственост в случаите, когато това се случва на база на предоставен от клиент процес, технология, уред, устройство, софтуер или друг инструмент, предмет на интелектуална собственост.

9.Непреодолима сила

9.1.Борима няма да носи отговорност за неизпълнение на свои задължения, което се дължи на непреодолима сила. За събития, представляващи непреодолима сила, се считат пожари, наводнения, други природни бедствия, война, революция, терористични актове, протести, стачки и други индустриални действия и положения/аварии, като липса на електричество, захранване, гориво, транспорт и др., които могат да повлияят отрицателно на снабдителната верига на Борима, както и събития, които са извън контрола на Борима.

9.2.Наличието на непреодолима сила не е обстоятелство, което освобождава съответната страна от задължението за изпълнение на парични задължения.

10.Прекратяване на договор за доставка. Обезпечаване на изпълнението

10.1.Борима може едностранно да прекрати всеки договор за доставка на стоки или услуги преди да е извършена съответната доставка, ако по отношение на клиента бъде открито производство по обявяване в несъстоятелност или бъдат допуснати предварителни обезпечителни мерки по чл. 629а от Търговския закон, както и ако кредитор на клиента пристъпи към изпълнение върху заложено имущество по реда на Закона за особените залози.

10.2.В случаите по т. 10.1, както и винаги когато по преценка на Борима съществува риск за платежоспособността на клиент, Борима може, без да прекратява съответния договор за доставка, да изиска клиентът да извърши частично или пълно авансово плащане за стоките или услугите, които следва да му бъдат доставени. В такъв случай сроковете за извършване на съответната доставка спират да текат за периода до извършването на съответното частично или пълно авансово плащане от страна на клиента.

11.Интелектуална собственост

11.1.Всички права на интелектуална собственост върху продукти, продавани съгласно настоящите общи условия, принадлежат изключително на „Борима“ AД.

11.2.Освен ако не е уговорено друго между страните, покупката на стоки от Борима не представлява разрешение от страна на Борима клиентът да използва или да копира правата на интелектуална собственост, които Борима притежава върху тези стоки, независимо дали тези права се отнасят до използваната технология, брандирането на стоките или търговските марки, под които стоките се продават.

12.Особени правила при ремонт на оборудване

12.1.Когато Борима предоставя услуги по гаранционен или извънгаранционен ремонт на оборудване, клиентът е длъжен да получи отремонтираната машина в 14-дневен срок след уведомяването му за приключването на ремонта. След изтичането на този срок Борима ще започне да начислява дневна такса за съхранение (магазинаж) на машината.

12.2.Ако клиентът не потърси ремонтирано оборудване в срок от 6 (шест) месеца след уведомяването му съгласно т. 12.1, Борима ще се счита за упълномощена от клиента да продаде машината от името на клиента на определени от Борима цена и купувач. С продажната цена Борима ще удовлетвори вземането си за ремонт и магазинаж на машината и ще държи остатъка от сумата (ако има такъв) до поискване от страна на клиента.

13.Кореспонденция

13.1.Цялата кореспонденция между страните във връзка със сключването, изпълнението, прекратяването и развалянето на договор за доставка на стоки или услуги следва да бъде осъществявана в писмена форма и адресирана до лицата за контакт и адресите за кореспонденция на страните, посочени в индивидуален или рамков договор за доставка.

13.2.Писмената форма ще се счита за спазена, ако кореспонденцията се води по електронна поща (имейл), при спазване на следните изисквания:

а) изявленията на клиента са изходящи от посочения в индивидуален или рамков договор за доставка имейл за кореспонденция с клиента и са адресирани поне (възможно е да бъдат посочени и повече адресати) до следния имейл адрес на Борима: office@borima-bg.com;

б) изявленията на Борима са адресирани до посочения в индивидуален или рамков договор за доставка имейл адрес за кореспонденция на клиента; всички имейл съобщения, изходящи от имейл адрес с домейн (разширение) @borima-bg.com ще се считат за направени от името на Борима.

13.3.Съобщенията, изпратени по електронна поща ще се считат за получени:

а) в деня на изпращането им, ако са изпратени до 17:00 ч. в работен ден, или

б) в първия работен ден, следващ деня на изпращането им, ако са изпратени в почивен ден или след 17:00 ч. в работен ден.

13.4.Телефонната или друга устна кореспонденция между страните следва да бъде потвърдена (повторена) в писмена форма съгласно предходните точки. За дата на такава телефонна или друга устна кореспонденция ще се счита датата на потвърждаването (повтарянето) й в писмена форма.

14.Решаване на спорове. Приложимо право

14.1.Всички спорове между Борима и клиент относно сключването, изпълнението, прекратяването или развалянето на договор за доставка на стоки и/или услуги ще бъдат решавани чрез преговори между страните в дух на взаимно разбирателство.Ако страните не успеят да постигнат споразумение, съответният спор ще бъде отнасян за решаване до компетентния съд в гр. София.

14.2.Освен ако друго не е уговорено, договорите за доставка на стоки и/или услуги, към които настоящите общи условия се прилагат, ще бъдат подчинени на българското законодателство.

15.Пълномощия за договаряне

15.1.Търговско-техническите консултанти на Борима не са упълномощени да договарят условия по договори за доставка, които противоречат на настоящите общи условия,или да правят изявления и да издават документи, даващи каквато и да е гаранция за продукти на Борима.

16.Противоречие с други условия

16.1. Ако настоящите общи условия противоречат на разпоредбите на използвани от клиент общи условия за закупуване на стоки и/или услуги, настоящите общи условия ще се ползват с предимство пред противоречащите им разпоредби от общите условия за закупуване на стоки и/или услуги на клиента.

17.Изменение на общите условия

17.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Борима по всяко време без същото да трябва да предизвестява или уведомява своите клиенти.

17.2.Към всяка доставка на стоки или услуги са приложими общите търговски условия за доставка на стоки и услуги, които са били в сила към датата на сключване на индивидуалния договор за доставка.