ЕВРО ПРОЕКТИ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

БОРИМА АД има получен ваучер на стойност 20 000 лв. по процедура:BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.


 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.083-0316

Продължителност на изпълнение: 80 работни дни, считано от 24.11.2020 г.

Място на изпълнение: България, с. Борима

Наименование на доставчика на ИКТ услуга: Л-КЛАС ООД

Кратко описание на проекта:

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Главна цел на проекта:

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИBG16RFOP002-2.083-0316