EURO PROJECTS

Евро проект - ESF-2203-04-06005

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите по ОП РЧР 2007-2013 Основна област на интервенция: „2.2. Насърчаване гъвкавостта на пазара на трудаЕвро проект - BG051PO001-7.0.07-0195

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0195 „„Европейски модел за управление на човешките ресурси в Борима АД"" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Евро проект - BG16RFOP002-2.055-0003

„Борима“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.055 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин". Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.055-0003 Договор №: BG16RFOP002-2.055-0003-C01