ЕВРО ПРОЕКТИ

Европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„Борима“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедура: BG16RFOP002-2.055 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин".
Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.055-0003
Договор №: BG16RFOP002-2.055-0003-C01
Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет в Борима
АД“
Дата на сключване на договора: 10.01.2020 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 10.01.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: България, Северозападен район, област Ловеч, с. Борима
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 97 408.11 лв.
Размер на БФП (в лева): 58 444.87 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 38 963.24 лв.
Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 49 678.14 лв.
Процент на съфинансиране от Европейски съюз: 85 %
Кратко описание на проекта:
Борима АД е специализирана е производство на електро-механични прекъсвачи,
електрически разпределителни кутии, както и на други пластмасови изделия за
телекомуникациите.
Придобиването на нови мощности е необходимо за повишаване на капацитета на
предприятието и успешното му присъствие на националните и външни пазари.
За преодоляването на ограниченията пред развитието на фирмата, в рамките на
проекта са предвидени следните основни дейности:
1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения
капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на
Европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“
производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на
европейски и международни знания и технологии.
Дейността е насочена за повишаване на производителността посредством
подобряване на производствените процеси чрез инвестиция в ДМА - Шприц машина със
затварящо усилие от поне 90 т. - 1 бр.
2. Дейност по информираност и публичност.
Реализацията на дейностите ще има положителен ефект за постигането на целите на
процедурата по повишаване на продуктивността на предприятието, диверсификация на
продуктовото му портфолио и реализиране на продукция на нови пазари. Заедно с това
фирмата ще повиши производителността си при формоването на пластмасови детайли
за крайните изделия, ще увеличи приходите си от износ, ще оползотвори пазарния си
потенциал и ще увеличи реализацията на продукти, които ще рекламират територията
на МИГ. Ще се подобри ефективността на производствените разходи, което ще доведе
до оптимална възвръщаемост на инвестицията.
Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по
проект: „Подобряване на производствения капацитет в Борима АД“ с номер на
договора: BG16RFOP002-2.055-0003-C01.